Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 και διανομής μερίσματος.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σεχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου “ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ” (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και έγκριση της αμοιβής του.

6. Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 και διανομής μερίσματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here