Την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043,00 (0,235 ευρώ ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011, ενέκρινε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό μικτό 0,235 ευρώ ανά μετοχή και καθαρό 0,22325 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, όπου απαιτείται.

Υπερψήφισαν 112.935.227 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Η Τρίτη 30.06.2020 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη χρηματική διανομή ύψους 0,235 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo.

Σημειώνεται ότι η χρηματική διανομή 0,235 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 31.974.043,00 ευρώ, αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here