Την απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και το πέρασμά του στην 100% θυγατρική της Intrakat, Fracasso, αποφάσισαν οι μέτοχοι της πρώτης, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Οι μέτοχοι της Intrakat ενέκριναν ακόμη πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως ποσοστού 10%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.”Έγκριση του από 24.11.2020 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και τον δ.τ. “FRACASSO HELLAS”, μετά από ακρόαση:

α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020

β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019

γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας “OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.” για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και

δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας “OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.” επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.”

-Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

-Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το από 24.11.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και τον δ.τ. “FRACASSO HELLAS”, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424

-Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

-Έγκυρα: 26.522.424

-Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

-Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

2.”Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και τον δ.τ. “FRACASSO HELLAS” (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου

52του Ν.4172/2013).”

-Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

-Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και τον δ.τ. “FRACASSO HELLAS” (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013).

-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424

-Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

-Έγκυρα: 26.522.424

-Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

3.”Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.”

-Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

-Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών.

-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424

-Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

-Έγκυρα: 26.522.424

-Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

-Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

4.”Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.”

-Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

-Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.

-Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424

-Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

-Έγκυρα: 26.522.424

-Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

-Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

5.”Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.”

-Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

-Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (α) η κατ΄ άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων
διατυπώσεων.
– Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
– Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
– Έγκυρα: 26.522.424
– Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
– Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

6. “Διάφορες Ανακοινώσεις”.
Δεν υπήρχαν θέματα προς ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here