Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην ΝΕΑ του οποίου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρίας παράλληλα με την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι στόχοι της εταιρίας για το 2021, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2020 καθώς και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής:

1.   Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.

2.   Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με στόχο την μέγιστη δυνατή πρόσοδο και έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

3.   Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.

4.   Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.   Συνεχή εκσυγχρονισμό και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

6.   Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here