Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. , πραγματοποιήθηκε στις 14/06/24 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στον πολυχώρο εκδηλώσεων Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 και η διάθεση Κερδών μέσω διανομής μερίσματος 0,16 € ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας για το 2023 συνοψίζονται ως εξής:

▪ Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 17,29 εκατ.€
▪ Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 9,61% στα 130,99 εκατ.€
▪ Αύξηση Επενδύσεων κατά 13,32% στα 287,62 εκατ.€
▪ Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,77% στα 306,22 εκατ.€
▪ Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 11,45% στα 88,56 εκατ.€
▪ Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 660% & SCR 184%

Περισσότερα στο insuranceworld.gr