Στις 29 Απριλίου θα ανακοινώσει αποτελέσματα η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ (που αναμένονται κερδοφόρα), ενώ η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα γίνει Παρασκευή στις 17 Ιουνίου. Υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μέρισμα για τα κέρδη του 2021 θα κοπεί στις 6 Ιουλίου και θα καταβληθεί στις 12 Ιουλίου.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ η εταιρία αναφέρει αναλυτικά το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2022 που έχει ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 και την υποπαρ. 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, σύμφωνα με το οποίο:

  • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. μετά των ετήσιων συνοπτικών χρηματοοικονομικών στοιχείων επί των εν λόγω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr), στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Κύπρου.
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2021 ορίζεται η Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 (*).
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 (*).
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 (*).
  • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2022, που (θα) έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, (www.interlife.gr), στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

(*)  Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό. Θεσσαλονίκη, 17/03/2022 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here