Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 126% με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου της υποενότητας κινδύνου μετοχών καθώς και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment), ενώ χωρίς την χρήση τους ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 122%. Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 444%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2019 ανήλθε στα 157 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζωής που συνδέεται με επενδύσεις) και 103 εκατ. ευρώ τις ασφαλίσεις κατά ζημιών (προϊόντα ασφάλισης υγείας), σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2018.

Η αύξηση προήλθε από τα ομαδικά προγράμματα και τα προγράμματα υγείας, ενώ τα προγράμματα ζωής παρέμειναν σχετικά σταθερά. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 28,6 εκατ. ευρώ ζημίες για το 2019 έναντι 32,1 εκατ. ευρώ ζημιά το 2018 βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την μεταβολή του αποθέματος Ζωής και Υγείας ελέγχου επάρκειας (LAT). Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια κατά Φερεγγυότητα ΙΙ μειώθηκαν κατά 4%, ανερχόμενα στα 126,4 εκατ. ευρώ.

Παρά τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα και την ικανότητα φερεγγυότητας να παραμείνει πάνω από τα όρια των κανονιστικών ρυθμίσεων (100%) και των εσωτερικών πολιτικών (120%) για το 2019 και τις προηγούμενες περιόδους, υπάρχουν προκλήσεις στις αγορές στις οποίες η Ιντεραμέρικαν Ζωής δραστηριοποιείται. Το συνεχώς χαμηλά επιτόκια ασκούν πίεση στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ασφάλιση παραμένουν εγγενή ευμετάβλητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιντεραμέρικαν Ζωής αξιολογεί το ξέσπασμα του COVID-19 και τον αντίκτυπο αυτής της επιδημίας στη λειτουργία της, στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στα άλλα στοιχεία του ισολογισμού και της φερεγγυότητας.

Η επιδημία COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές εξελίξεις και στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι χρηματιστηριακές αγορές και οι τιμές των ομολόγων μειώθηκαν σημαντικά, ενώ τα περιθώρια (spreads) αυξήθηκαν. Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν αυτές τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και για να διασφαλίσουν την υγεία του ίδιου του πληθυσμού. Αυτά τα μέτρα έχουν επιπρόσθετες συνέπειες για τις οικονομικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί η Ιντεραμέρικαν Ζωής.

Εκθεση Φερεγγυότητας 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here