Σε διευκρινίσεις για απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εξαγορά της κυπριακής εταιρείας Latirus Ltd. προχωρά η Ικτίνος Ελλάς, σχολιάζοντας δημοσίευμα στον Τύπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει ότι προχώρησε στην εξαγορά της εταιρίας Latirus και κατά συνέπεια της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ γιατί πιστεύει ότι η εν λόγω επένδυση μπορεί να της απόδοση υψηλή κερδοφορία, εξετάζοντας όλα τα σενάρια αξιοποίησης της.

Παράλληλα, αναφέρει τα εξής:

1. Οι απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 671 χιλιάδων αφορούν πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων αξίας 547 χιλιάδων πλέον ΦΠΑ 24% και έγιναν σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων όπως προβλέπεται για την τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Η παραπάνω συναλλαγή έχει τακτοποιηθεί το 2018 με την κατάθεση ποσού 200.000 ευρώ  σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας και με την παραλαβή τριών επιταγών για το υπόλοιπο ποσό.

2. Η απαίτηση κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών ανέρχεται σε ποσό 8.752 ευρώ και όχι εκατομμύρια που αναφέρονται σε δημοσίευμα στον τύπο και αφορά απαίτηση από την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

3. Το ποσό των 4.157.673 ευρώ που αναφέρεται σε δημοσίευμα αφορά το επιπρόσθετο ποσό που επρόκειτο να ληφθεί από την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ υπό την αίρεση της έγκαιρης λήψης όλων των σχετικών αδειών βάση της αρχικής συμβάσης πώλησης της Latirus το 2006 και με δεδομένο ότι ο ως άνω όρος δεν εκπληρώθηκε έγκαιρα και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς το 2018, το ποσό αυτό δεν είχε καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ καθώς δε τηρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης της απαίτησης.  Με τη σύμβαση αγοροπωλησίας της Latirus στις 30/3/2018, συμφωνήθηκε ότι οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν οιοδήποτε αξίωση, απαίτηση οιοσδήποτε φύσης, δυνάμει της αρχικής συμφωνίας αγοροπωλησίας του 2006. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι από της 19/12/2006 έως της 30/3/2018 είχαν πραγματοποιηθεί στην Latirus αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 7,698 εκατομμύρια ευρώ και το έργο έχει προχωρήσει με την έκδοση μιας σειράς όπως έχουν αναφερθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017 στις σελίδες 19-20.

4. Σχετικά με τις υποχρεώσεις ποσού 5,733 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρίας Latirus αφορούν τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κυρίως από την αποτίμηση του ακινήτου που κατέχει η εταιρία μέσο της θυγατρικής της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα  ΕΛΠ και αποτυπώνει τα ακίνητά της στο κόστος κτήσης το οποίο ανέρχεται κατά την 31/12/2017 σε ποσό € 11,22 εκατομμύρια. Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ως εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει την  υποχρέωση να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και προκειμένου να αποτυπώσει την αξία της συμμετοχής της στη εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (μέσω της εταιρείας Latirus) εκτιμά τα ακίνητα σε εύλογες αξίες. Η εκτίμηση του ακινήτου έγινε από την εταιρία COLLIERS INTERNATIONAL και ανέρχεται στο ποσό των 33,645 εκατομμύρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here