Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή σχεδιάζει η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών, αφού πρώτα το εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου.

Το Ιατρικό Αθηνών, σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.602.079,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ (από 0,31 ευρώ σε 0,34 ευρώ).

Στη συνέχεια θα προχωρήσει σε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κατά το ποσό των 0,03 ευρώ, και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, δηλαδή ποσό 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.
 3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2022.
 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
 5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022.
 6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.
 7. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022- 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N. 4548/2018.
 8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
 9. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 10. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.
 11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,34 ευρώ.

Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

 1. Διάφορες ανακοινώσεις.