Webcast με αντικείμενο τη νέα νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα και τα αναμενόμενα οφέλη της για τις εισηγμένες εταιρείες, διοργάνωσε η EY Ελλάδος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Στη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν διεξοδικά οι αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και το τι προβλέπεται για τη σύνθεση και τον ρόλο των Διοικητικών Συμβουλίων.

Βασικά σημεία:

► Το 81% των στελεχών που συμμετείχαν στο πρόσφατο webcast της EY Ελλάδος, εκτιμά ότι οι διατάξεις του νέου νόμου βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση

► Το 82% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών

► Το 50% εκτιμούν ότι οι εταιρείες τους είναι αρκετά έτοιμες να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Το webcast άνοιξε ο κος Ειρηνικός Πλατής, Εταίρος στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», ο οποίος υπογράμμισε ότι η χρονική στιγμή της εισαγωγής του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, είναι κατάλληλη, καθώς ήδη έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την ψήφιση του προηγούμενου νόμου, γεγονός που καθιστούσε επιτακτικό τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου κατά τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επίσης, αναγκαίο ήταν και ένα μήνυμα ανανέωσης και ανασυγκρότησης πέρα από τα αρνητικά φαινόμενα του πρόσφατος παρελθόντος.

Κατά την παρέμβασή της, η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στη σημασία της αναμόρφωσης της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων, η κα Λαζαράκου τόνισε ότι «μία βελτιωμένη δομή εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων και συμβάλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ίδια την εταιρεία». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το νέο πλαίσιο θα θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση και θωράκιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ούτως ώστε να γίνει πιο ελκυστική και ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο κος Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, Associate Partner στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Enterprise Risk Leader, αναφέρθηκε στη σημασία των αλλαγών που εισάγονται για την ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, τονίζοντας την κρισιμότητά του για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών, και της οικονομίας συνολικότερα. Ο ομιλητής παρουσίασε τις τροποποιήσεις και προσθήκες που εισάγει η νέα νομοθεσία και, πιο συγκεκριμένα, τις διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις επιμέρους επιτροπές του, την επέκταση και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, καθώς και τις προβλέψεις της νέας πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο του webcast, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε σειρά δημοσκοπικών ερωτήσεων αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις επιχειρήσεις τους. Σε σχετική ερώτηση, 81% των συμμετεχόντων απάντησαν πως θεωρούν ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρησή τους και ότι οι νέες διατάξεις βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα, μόλις 2% απάντησαν ότι δεν αναμένουν οι νέες διατάξεις να δημιουργήσουν επιπρόσθετη αξία για τις εισηγμένες εταιρείες και την αγορά.

Η κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος, παρουσίασε τις τάσεις που διαμορφώνονται σήμερα παγκοσμίως, σε σχέση με τον ρόλο και τις προτεραιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, με βάση τα ευρήματα σχετικών ερευνών της ΕΥ, αλλά και τις αναλύσεις του EY Center for Board Matters. Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με την κα Κασελάκη, είναι το πώς μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κύριων ενδιαφερόμενων μερών.

Η κα Κασελάκη, τόνισε τη σημασία του να αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη με εύρος εμπειριών και προσόντων, να ενθαρρύνεται η εποικοδομητική αμφισβήτηση και η συνεισφορά με διαφορετικές οπτικές, να προσελκύονται περισσότερες γυναίκες, τόσο σε εκτελεστικούς, όσο και σε μη εκτελεστικούς ρόλους, αλλά και τη σημασία της συχνής επίσημης αξιολόγησης, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο επιζητούν οι θεσμικοί επενδυτές. Σύμφωνα με την ομιλήτρια, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, εάν ευθυγραμμίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την κουλτούρα της εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, καθώς και κατά πόσο ευθυγραμμίζεται το πρόγραμμα αμοιβών των στελεχών με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Στο σημείο αυτό ζητήθηκε η άποψη των συμμετεχόντων ως προς την ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων μελών, σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Η πλειοψηφία (82%) εκτιμά ότι μία τέτοια ενίσχυση θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, με το 73% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι θα συντελέσει και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 54% θεωρούν ότι θα βελτιώσει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Ο κος Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, κατά τη δεύτερη παρέμβασή του, μίλησε για τις αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος σχετικά με οργανωτικές ρυθμίσεις, όπως η υιοθέτηση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, η ανανέωση του κανονισμού λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών με ειδικές διατάξεις – μεταξύ άλλων, για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου – η εξέλιξη των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος θα πρέπει να έχει καταρτιστεί από φορέα εγνωσμένου κύρους. Επίσης, ο κος Πετροδασκαλάκης αναφέρθηκε και στις διατάξεις του νέου νόμου που σχετίζονται με την ενημέρωση επενδυτών.

Αρκετά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, σε σχετική ερώτηση, οι μισοί συμμετέχοντες εκτιμούν πως οι εταιρείες τους είναι έτοιμες σε πολύ μεγάλο βαθμό να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου, καθώς ήδη εφαρμόζονται σχετικές πρακτικές, ενώ ένα εξίσου σημαντικό 39% απαντούν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι μερικώς έτοιμες. Τέλος, οι συμμετέχοντες κρίνουν τις τροποποιήσεις που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο (47%) και τις οργανωτικές ρυθμίσεις (40%), ως τις δύο σημαντικότερες αλλαγές που εισάγουν οι διατάξεις του νέου νόμου.

Κλείνοντας το webcast, ο κος Πετροδασκαλάκης, παρουσίασε την προσέγγιση της EY, η οποία απαντά σε τρία στάδια – στο σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα – και αποτελείται από τη γρήγορη αξιολόγηση συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία, την ανάπτυξη ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του.