Εξοικονόμηση χρόνου για διαδικασίες στο μεγάλο project του Ελληνικού που σε διαφορετικές συνθήκες θα ήθελαν …μήνες προκειμένου να διεκπεραιωθούν φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις για το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο φεύγει από την ομπρέλα του υπουργείου Οικονομικών και μεταφέρεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Με τις ρυθμίσεις, διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού,

  • «προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτές υπό τη διεύθυνση, ευθύνη και εποπτεία ενός κεντρικού φορέα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αφενός μεν λόγω της γεωγραφικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ο οποίος εντάσσεται σε τρεις διαφορετικούς δήμους, αφετέρου λόγω της ευρύτητας των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, στη διαδικασία των οποίων εμπλέκεται κατά την κείμενη νομοθεσία σωρεία διαφορετικών φορέων.
  • Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης των κάθε είδους εγκαταστάσεων με τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Γραφείο Ελληνικού, αυξάνεται η ασφάλεια δικαίου με τον καθορισμό αρμόδιου φορέα και την αποφυγή τυχόν συρρεουσών αρμοδιοτήτων, ενώ παράλληλα αποφορτίζονται οι κεντρικές αδειοδοτικές υπηρεσίες της διοίκησης από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση του έργου».

 

Το Γραφείο Ελληνικού αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες μόνο για τις περιοχές του Μητροπολιτικού Πόλου που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Η εξαίρεση των εν λόγω περιοχών κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι χρήσεις που αναμένεται να αδειοδοτηθούν στις περιοχές αυτές (σχολεία, νοσοκομεία, ναοί), είναι απολύτως εξειδικευμένες και, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, Θα εξακολουθήσουν να αδειοδοτούνται από τους αντίστοιχους φορείς (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε., Υπουργείο Υγείας, ναοδομία)».

 

Συνοπτικά, στο Γραφείο Ελληνικού προτείνεται να μεταφερθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) ‘Εκδοση όλων των αδειών (οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας) που απαιτούνται για τη δόμηση εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και γενικότερα ο έλεγχος της οικοδομικής δραστηριότητας εντός αυτού (έλεγχος εφαρμογής οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητες για αυθαίρετη δόμηση) και οι συνοδές αυτών αρμοδιότητες (βεβαιώσεις χρήσεων γης). Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι αρμοδιότητες εφαρμογής και ελέγχου των οικοδομικών αδειών που ανατίθενται στο Γραφείο Ελληνικού δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις περί ελεγκτών δόμησης του ν. 4495/2017 (Α’ 167), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Λειτουργική αδειοδότηση των επιχειρήσεων, κατά τον ν. 4442/2016 (Α’230).

γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, γνωμοδοτικών και αποφασιστικών, για την αδειοδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

δ) Αδειοδότηση των κατασκευών εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των Ζωνών Ανάπτυξης του Πόλου. Στη σχετική αρμοδιότητα του Γραφείου Ελληνικού περιλαμβάνεται και η άδεια για κοπή δέντρων, κατ’ αναλογία προς τη ρύθμιση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, καθώς υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου.

ε) Λειτουργική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία δεν θίγει τυχόν αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί έγκρισης των σχεδίων κ.λπ. των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) ‘Εκδοση των οικοδομικών αδειών εντός Τουριστικών λιμένων.

ζ) Αρμοδιότητα ελέγχου υπαγωγής των έργων ή δραστηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

η) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

θ). ‘Εκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και έλεγχος των κατασκευών αυτών (επιβολή κυρώσεων).

ι). Επικουρικά, η έκδοση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφόσον η αρμόδια προς έκδοση υπηρεσία δεν αποφαίνεται εντός σαράντα πέντε ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτή.

ια) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση παρεκκλίσεων (π.χ. σύμφωνα με τα άρθρα 11 επ. του Ν.Ο.Κ.).

ιβ) Τήρηση αρχείου όλων των πράξεων αρμοδιότητάς του.

 

Τέλος, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ελληνικού με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ