Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με τη θυγατρική της εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ΑΕ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ΑΕ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η μη πώληση της Άνεμος ήταν μια από τις κεντρικές δεσμεύσεις της πλευράς Καλλιτσάντση, όπως είχε τονιστεί άλλωστε με έμφαση στη γενική συνέλευση του Ιουλίου, ώστε να μην απωλέσει ο όμιλος ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά και εξαιρετικές μελλοντικές προοπτικές.

Αν η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είχε πουληθεί, όπως επεδίωκε η προηγούμενη διοίκηση, η Ελλάκτωρ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα, μία μεμονωμένη ένεση ρευστότητας, με όφελος ασφαλώς προσωρινό και βραχύβιο.

Αντιθέτως, μέσω της ενσωμάτωσης στον κεντρικό όμιλο, η Ελλάκτωρ διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο και ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κ.ο.κ.

Όπως τονίζεται, ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2019 και στόχο έχει τα πολλαπλά οφέλη για τις συγχωνευόμενες εταιρείες, δεδομένου του ρόλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα των έργων υποδομής στην Ελλάδα. Όπως εκτιμάται, η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξής της και προσφέροντας στους μετόχους μειοψηφίας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί η ρευστότητα και η εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι ανώτερη κατά 8,9% της τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, όπως αυτή διαμορφώθηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους.

Το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης

 

  • Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion).
  • Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.
  • Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της Ελλάκτωρ στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here