Στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.    Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

4.    Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

6.    Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

7.    Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

8.    Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

9.    Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

10. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α  παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεως με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here