Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό απέστειλε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις ημέρες από 8 έως 10 Δεκεμβρίου, ενώ τα προς άντληση κεφάλαια, συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας, θα διατεθούν για την κάλυψη τμήματος των κεφαλαιακών αναγκών του ομίλου που τοποθετούνται σε 200 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ τα έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα. Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία τέθηκε στο ποσό των 1.000 ευρω.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: 

Δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια»), η Εκδότρια, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) Την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ(η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») και

(β) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και τον προσδιορισμό του αρχικού επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του
Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Το αρχικό επιτόκιο θα προσαυξάνει κατά 0,20% σε περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα «Γεγονότα Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου» και για όσο χρόνο αυτό δεν αποκαθίσταται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €200.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Επίσης, όσον αφορά τη δυνητική αγορά-στόχο για τις ομολογίες:

(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,

(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here