Η προγραμματισμένη από­συρση των παλιότερων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ απαιτεί προετοιμασία ωστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του εγχώριου ενεργειακού συστήματος. Ο Όμιλος ΓΈΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε χθες πως θα προχωρήσει στην κα­τασκευή και λειτουργία μιας νέ­ας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου στην Κο­μοτηνή, ονομαστικής καθαρής ισχύος 660 MW.

Η απόσυρση του γηρασμένου λιγνιτικού χαρτοφυλα­κίου της ΔΕΗ  θα δημιουργήσει σημαντικό έλλειμ­μα στην εγχώρια ηλεκτροπα­ραγωγή μέχρι να τεθεί σε λει­τουργία η «Πτολεμαΐδα V».

Η νέα μονάδα του ομί­λου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγικής βάσης που θα χαθεί, ενισχύοντας την ασφάλεια τρο­φοδοσίας. Έχει ήδη υποβληθεί στη Ρυθμιστι­κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),  αί­τηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. Στόχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η κατασκευή της νέ­ας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2020, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το καλοκαίρι του 2023.

Η επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο μονάδων φυ­σικού αερίου του ομίλου, αλλά και την ηγετική θέση που κα­τέχει συνολικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (τόσο από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια όσο και από ανανεώσιμες πη­γές ενέργειας).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here