Το συνολικό ποσό των 537.069,61 ευρώ καταβλήθηκε από τους δικαιούχους σε τραπεζικό λογαριασμό της Fourlis, στο πλαίσιο της εξάσκησης 163.626 δικαιωμάτων του Προγράμματος Β’ με τιμή άσκησης 3,2823 ευρώ.

Όπως ενημερώνει η Fourlis, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 163.626 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων  μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13  του Κ.Ν. 2190/1920.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Σύμφωνα με τους όρους των Προγραμμάτων Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plans), που έχει εγκριθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27.09.2013 (εφεξής “Πρόγραμμα Β’”) και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 16.06.2017 (εφεξής “Πρόγραμμα Γ’”), κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017 και 19.11.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλουν, μέχρι την 30.11.2018, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 2.008.680 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Σε εξάσκηση 163.626 δικαιωμάτων του Προγράμματος B’ με τιμή άσκησης 3,2823 ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 537.069,61 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 163.626 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων  μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13  του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here