Εγκρίθηκε η θέση του ΕΚ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα, ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.
Αυτή θα είναι η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών μεθανίου και θα καλύπτει τις άμεσες εκπομπές μεθανίου από τους τομείς του πετρελαίου, του ορυκτού αερίου και του άνθρακα, καθώς και από το βιομεθάνιο μόλις εισαχθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης οι νέοι κανόνες να καλύπτουν τον τομέα των πετροχημικών προϊόντων.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει, έως το τέλος του 2025, δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών μεθανίου έως το 2030 για όλους τους σχετικούς τομείς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους μείωσης εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα.

Ενίσχυση των υποχρεώσεων ανίχνευσης και επισκευής διαρροών μεθανίου

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές πρόγραμμα ανίχνευσης και επισκευής διαρροών μεθανίου έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, με τους ευρωβουλευτές να απαιτούν συχνότερες έρευνες ανίχνευσης και επισκευής διαρροών σε σύγκριση με τις προτάσεις της Επιτροπής. Θέλουν επίσης να ενισχύσουν τις υποχρεώσεις επισκευής διαρροών, με τις εταιρείες να επισκευάζουν ή να αντικαθιστούν όλα τα εξαρτήματα που βρέθηκαν να διαρρέουν μεθάνιο το αργότερο πέντε ημέρες μετά τον εντοπισμό μιας διαρροής.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την απαγόρευση του εξαερισμού και της καύσης μεθανίου από σταθμούς αποστράγγισης έως το 2025 και από τους άξονες εξαερισμού έως το 2027, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων στα ανθρακωρυχεία. Υποχρεώνει επίσης τις χώρες της ΕΕ να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης για τα εγκαταλελειμμένα ανθρακωρυχεία και τα ανενεργά φρέατα πετρελαίου και ορυκτού αερίου.

Κανόνες και για την εισαγόμενη ενέργεια από ορυκτά καύσιμα

Δεδομένου ότι οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν, από το 2026, οι εισαγωγείς άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι η εισαγόμενη ορυκτή ενέργεια πληροί επίσης τις απαιτήσεις του κανονισμού. Θα εξαιρούνται οι εισαγωγές από χώρες με παρόμοιες απαιτήσεις για τις εκπομπές μεθανίου.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Jutta Paulus (Πράσινοι, Γερμανία) δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί δέσμευση για μεγαλύτερη προστασία του κλίματος και ενεργειακή κυριαρχία στην Ευρώπη. Χωρίς φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, η Ευρώπη θα αποτύχει στους κλιματικούς στόχους της και πολύτιμη ενέργεια θα συνεχίσει να σπαταλάται. Ζητούμε φιλόδοξα και αυστηρά μέτρα μείωσης του μεθανίου. Στον τομέα της ενέργειας, τα τρία τέταρτα των εκπομπών μεθανίου μπορούν να αποφευχθούν με απλά μέτρα και χωρίς μεγάλες επενδύσεις. Καθώς η Ευρώπη εισάγει πάνω από το 80% των ορυκτών καυσίμων που καίει, είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στις εισαγωγές ενέργειας.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του με 499 ψήφους υπέρ, 73 κατά και 55 αποχές και είναι πλέον έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το τελικό κείμενο της νομοθεσίας.