Επιστροφή στην κερδοφορία, παρά τη μείωση του τζίρου της, έδειξε το 2017 για την εγχώρια δραστηριότητα της ΦΑΓΕ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,93 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών ύψους 10,35 εκατ. ευρώ το 2016.

Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα ήταν θετικά ύψους 9,89 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,36 εκατ. ευρώ το 2016. Ωστόσο, πιέσεις δέχθηκαν οι πωλήσεις αφού ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μείωση περί το 10% στα 143,4 εκατ. ευρώ πέρυσι σε σχέση με τα 159,16 εκατ. το 2016.

Στο μεταξύ με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ΦΑΓΕ, τον Νοέμβριο του 2017 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 9.999.998 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» και η έκδοση 3.401.360 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2.94 ευρώ έκαστη και στη συνέχεια σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των ανωτέρω μετοχών και επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στον μέτοχό της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΦΑΓΕ ΑΕ ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 100.007,34 ευρώ διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here