Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσαν συνεδρίαση για τη συνέχιση της στήριξης του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας.

Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για δωρεές ψηφιακών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Επίσης, οι υπουργοί των κρατών – μελών υπέγραψαν δήλωση σχετικά με την κλιματική μετάβαση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα και συζήτησαν συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών εμβύθισης.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού σε αυτούς τους δύο κρίσιμους τομείς και ζήτησαν τη στήριξη της Επιτροπής για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και για την ανάπτυξη τεχνολογιών προσομοίωσης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.

Η φετινή Ψηφιακή Συνέλευση ήταν επίσης αφιερωμένη στους στόχους για το 2030 που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή δεκαετία, μεταξύ άλλων όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, τις ψηφιακές υποδομές, την ψηφιακή αλυσίδα αξίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί προτάσεις για δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για τις δεξιότητες, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης 20 εκατομμυρίων ειδικών στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2030, τη σύγκλιση των φύλων, καθώς και την αύξηση του αριθμού των τομεακών εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Tech4UA: κινητοποίηση των ψηφιακών φορέων για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ο Επίτροπος Μπρετόν, σε συνεργασία με τη γαλλική προεδρία και βασικούς εκπροσώπους του τεχνολογικού τομέα, διασφάλισε τη συνέχιση της στήριξης στον ψηφιακό τομέα της Ουκρανίας, ιδίως όσον αφορά στον εξοπλισμό, επιπλέον των 25 εκατ. ευρώ που έχει ήδη παράσχει η Επιτροπή.

Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε επίσης από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας ψηφιακών τεχνολογιών για δωρεές εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Η πλατφόρμα αυτή, με έδρα τη Σλοβακία, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας στα σύνορα για τις εταιρείες που προβαίνουν σε δωρεές εξοπλισμού και στην κάλυψη του κόστους μεταφοράς.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να παρέχουν συντονισμό και διάρθρωση σε επίπεδο ΕΕ για συνεχή τεχνική υποστήριξη και συζήτησαν την επικείμενη σύνδεση της Ουκρανίας με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Οι κύριοι στόχοι είναι η στήριξη των ανθρώπων στην Ουκρανία και των προσφύγων, η συμβολή στην αποκατάσταση των υποδομών συνδεσιμότητας και η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων…

Ενίσχυση των τεχνολογικών ικανοτήτων της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης η οποία είναι αφιερωμένη στο μέλλον του διαδικτύου, οι εκπρόσωποι της ΕΕ, οι υπουργοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σε ολόκληρο τον ψηφιακό κόσμο.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή βιομηχανία ημιαγωγών, μέσω της Ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, προκειμένου να επιτευχθεί μερίδιο 20 % της παγκόσμιας αγοράς έως το 2030, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, και να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες εμβύθισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία.

Μετά τη συζήτηση στην Ψηφιακή Συνέλευση, τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να συζητούν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις τεχνολογίες εμβύθισης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.

Προς μια επιτυχημένη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη

 

Η ψηφιακή μετάβαση και μια πιο έξυπνη και πιο πράσινη χρήση των τεχνολογιών θα βοηθήσουν την ΕΕ, αφενός, να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και, αφετέρου, να μετατρέψει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

Παράλληλα με τη φετινή Ψηφιακή Συνέλευση, οι υπουργοί των κρατών μελών συζήτησαν συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών προκειμένου να μετατραπεί σε μοχλό για την περιβαλλοντική μετάβαση, καθώς και για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους του ψηφιακού τομέα.

Προς μια κυρίαρχη ψηφιακή υποδομή των κοινών

 

Τα μέλη της ειδικής ομάδας για τα ψηφιακά κοινά, η οποία συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στη διάσκεψη «Οικοδόμηση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης», συναντήθηκαν στην Ψηφιακή Συνέλευση για να συζητήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εκκολαπτηρίου ψηφιακών κοινών, καθώς και τα μέσα ή τη δομή για την παροχή καθοδήγησης και συνδρομής στα κράτη μέλη.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών είναι διαθέσιμα σε έκθεση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Τα ψηφιακά κοινά είναι μη ανταγωνιστικοί και μη αποκλειστικοί ψηφιακοί πόροι που καθορίζονται από κοινή παραγωγή, κοινή συντήρηση και κοινή διακυβέρνηση.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ψηφιακών κοινών, προκειμένου να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό τους για την οικονομία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη δημοκρατία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Ένωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here