Απόλυτα επιβεβλημένη καθίσταται η ενσωμάτωση των πρακτικών ESG από τις εταιρείες ως πράξη υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον

Γράφει ο Γιώργος Γκούσκος, Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπεύθυνος για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), Ευρωπαϊκή Πίστη

Αποτελεί πλέον γεγονός πως η υιοθέτηση των δεικτών ESG από τις εισηγμένες εταιρείες δεν είναι μια εθελοντική δράση, αλλά απαίτηση από την ελληνική νομοθεσία. 

Για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε τροποποίησε τη στρατηγική και τον τρόπο λειτουργίας του. Η φύση του αντικειμένου των εργασιών και η σημαντικότητα των υπηρεσιών που παρέχει σε συνδυασμό με τα υψηλά οικονομικά μεγέθη που παράγει κάθε έτος έχουν, εδώ και χρόνια, δημιουργήσει ένα νέο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη δεν αντιμετωπίζουμε τους δείκτες ESG ως σημείο των καιρών ή κάτι το παροδικό. Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων δεικτών και η δημοσιοποίηση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου για το 2011 σήμανε την αρχή μιας δέσμευσης προς την ελληνική κοινωνία. Ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί απλά ένα προγραμματισμένο έργο προς υλοποίηση, αλλά ένα βασικό συστατικό του επιχειρηματικού σχεδιασμού του ομίλου.

 Η Ευρωπαϊκή Πίστη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με το Περιβάλλον (Environment), την Κοινωνία (Social) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance) και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης που ο όμιλος δημοσιεύει επί 9 συναπτά έτη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία δέκα έτη, διαφαίνεται μια αύξηση των εταιρειών, κυρίως των μεγάλων, που υιοθετούν κριτήρια ESG και δημοσιεύουν Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ θετικό και πιστεύουμε ότι θα συμπαρασύρει και τις μικρότερες εταιρείες, με τελικούς αποδέκτες και ωφελούμενους των δράσεων την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον. 

Για τα επόμενα έτη, εκτιμούμε ότι ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί, καθώς η πανδημία Covid-19, πέρα από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, λειτούργησε καταλυτικά για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των κριτηρίων ESG, αλλάζοντας τον τρόπο της λειτουργίας των εταιρειών, των επενδυτών και της αγοράς συνολικά. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η ελληνική Πολιτεία μέσω των πρόσφατων Οδηγιών και της νομοθεσίας σχετικά με τους δείκτες ESG.

 Για το πρώτο εξάμηνο του 2021, o όμιλός μας, άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, προχώρησε στην πραγματοποίηση 26 δράσεων ΕΚΕ, με τις 16 να αφορούν στην ενίσχυση του ευρύτερου Κοινωνικού Ιστού, τις 5 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, τις 3 στον Αθλητισμό και στην Εκπαίδευση και τις 2 στις Φιλοζωικές Οργανώσεις. 

Μέσω των δράσεων ΕΚΕ ο όμιλός μας έχει ως άμεσο στόχο την υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη στήριξη της πληγείσας Ελληνικής Κοινωνίας, τη βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Η περιβαλλοντική συνείδηση των στελεχών του ομίλου καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα της κοινωνίας αποτελούν προτεραιότητά μας για τα επόμενα έτη. 

Σχετικά με το Περιβάλλον, βασικός στόχος του ομίλου μας είναι, μέσω στοχευμένων δράσεων, να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Θα πρέπει να αναφερθεί πως στην επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε ως πολύ σημαντικό σύμμαχο το προσωπικό του ομίλου μας. Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα από την πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001 θεσμοθετήσαμε ένα πλαίσιο για τη συνεχή μείωση των ρύπων, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, καθώς και την εισαγωγή κριτηρίων επιλογής προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση. 

Σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, ο όμιλός μας επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης στις λειτουργίες του, ακολουθώντας πιστά την ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση του ομίλου, με αποδοτική χρήση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων, καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων. 

 Επιβράβευση όλων των παραπάνω δράσεών μας για τα τελευταία έτη αποτέλεσε η εισαγωγή του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πιστοποιώντας ότι ο όμιλός μας πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που εξέδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2019. 

Η συμμετοχή του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη στον συγκεκριμένο δείκτη μάς δημιουργεί ένα αίσθημα περηφάνειας για τις προσπάθειες όλων αυτών των ετών, αλλά ταυτόχρονα και ένα αίσθημα ευθύνης, καθώς αυτή τη στιγμή αποτελούμε τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία ανάμεσα στις 35 συνολικά εταιρείες του δείκτη, εκπροσωπώντας τον ασφαλιστικό κλάδο της Ελλάδας.

 Όλοι εμείς στον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμευόμαστε πως ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των οικονομικών μας μεγεθών θα αναπτύσσουμε διαρκώς νέες ενέργειες και δράσεις προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, καθώς η εταιρική υπευθυνότητα είναι πλέον τρόπος ζωής μας.

Aπό insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here