Στην πώληση μικτού χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά, μικρών επιχειρήσεων, καταναλωτικά) ετοιμάζεται να προχωρήσει η Eurobank έναντι τιμήματος 232 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για το project Leon, για την πώληση του οποίου η τράπεζα έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές, αναγνωρίζοντας, μάλιστα, πρόσθετη ζημιά απομείωσης 55 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 2023.

Τον περασμένο Μάρτιο η Eurobank αναθεώρησε την περίμετρο του χαρτοφυλακίου, προσθέτοντας δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 240 εκατ. ευρώ. Έτσι, το ύψος της μικτής λογιστικής αξίας από 398 εκατ. ευρώ ανήλθε σε 638 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, το τίμημα που αναμένεται να εισπράξει η τράπεζα από την πώληση του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 232 εκατ. ευρώ (36,3% της μικτής λογιστικής αξίας). Η πρόβλεψη απομείωσης ανέρχεται, ως εκ τούτου, σε 406 εκατ. ευρώ.

Λόγω της διεύρυνσης της περιμέτρου του project Leon κατά 240 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) του ομίλου μειώθηκε, κατά 0,2 δισ. ευρώ, σε 1,3 δισ. ευρώ και ο δείκτης (NPE ratio) διαμορφώθηκε σε 3% από 3,5% στο τέλος του 2023.