Η Εθνική Τράπεζα καθίσταται η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα.

Ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με BBB (low), επομένως η Εθνική είναι πλέον η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την Επενδυτική Βαθμίδα, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκδήλωση την ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η αξιολόγηση της ΕΤΕ ισοδυναμεί (pari-passu) με αυτήν του αξιόχρεου της Ελλάδας.

Η πιστοληπτική διαβάθμιση της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας αντικατοπτρίζει την ηγετική θέση μας στην ελληνική αγορά, τον ισχυροποιημένο ισολογισμό, την υψηλή οργανική κερδοφορία, τη σταθερή δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων, καθώς και την ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της τράπεζας».

Η Morningstar DBRS στην ανάλυσή της τονίζει τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειώσει η τράπεζα όσον αφορά την ενίσχυση του ισολογισμού της, μειώνοντας το απόθεμά της σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και αυξάνοντας τα επίπεδα κάλυψης NPEs.

Η Morningstar DBRS λαμβάνει υπόψη ότι η ισχύς των βασικών κερδών της Εθνικής έχει βελτιωθεί λόγω υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου καθώς και εξοικονόμησης κόστους και συνολικά μειωμένου πιστωτικού κόστους.

Η ΕΤΕ συσσωρεύει οργανικά σταθερά επίπεδα κεφαλαίου και αυτό μεταφράζεται σε πιο ισχυρά αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν επίσης τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εθνικής, η οποία ωφελείται κυρίως στη μεγάλη και σταθερή καταθετική βάση.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Morningstar DBRS αντικατοπτρίζουν τη μέτρια διαφοροποίηση στο επιχειρηματικό μοντέλο, το μείγμα εσόδων και τη δομή χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων πιστώσεων φόρου (DTC) που αντιστοιχούν στα κεφάλαια.

To stable outlook λαμβάνει υπόψη ότι ενώ το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων είναι πιθανό να προσθέσει κινδύνους στην ποιότητα του ενεργητικού, κατά την άποψη της Morningstar DBRS, οι ευνοϊκές προοπτικές για την ελληνική οικονομία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς και η αναμενόμενη υποστήριξη της πιστωτικής επέκτασης από το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με το περαιτέρω de-risking, θα συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων για το προφίλ κινδύνου της Εθνικής.

Αυτοί οι κίνδυνοι παραμένουν επίσης ισορροπημένοι λόγω των ισχυρότερων επιπέδων κάλυψης δανείων και των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.

Επιπλέον, η βασική κερδοφορία της Τράπεζας θα παραμείνει υγιής στο εγγύς μέλλον παρά τη συμπίεση του περιθωρίου επιτοκίου, τις υψηλότερες ψηφιακές επενδύσεις και το δυνητικά υψηλότερο πιστωτικό κόστος.