Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρων ύψους €41 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €59 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017, κατέγραψε η Εθνική.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οργανική κερδοφορία στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (-168 μ.β. σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των οργανικών εσόδων.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €523 εκατ. (-23% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 (Α’ τρίμηνο) και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων ύψους €0,8 δισ., τα οποία είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους (Β’ τρίμηνο)

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €433 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018 (+3% σε ετήσια βάση), λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+6% σε ετήσια βάση), η οποία όμως οφείλονται σε εποχικούς παράγοντες που αναμένεται να αντιστραφούν στο Β’ εξάμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το συνολικό κόστος του οποίου έχει επιβαρύνει το Β’ τρίμηνο του 2018, βαίνει προς ολοκλήρωση και αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού στο Β’ εξάμηνο του 2018

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €156 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018 (κόστος πιστωτικό κινδύνου 108 μ.β.), οδηγώντας την Τράπεζα σε οργανική κερδοφορία ύψους €50 εκατ. έναντι ζημιών €53 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017

Επιασε τον στόχο για τα κόκκινα δάνεια

Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε στις αρχές Ιουλίου την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων Λιανικής και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε €2 δισ. περίπου. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υπερβαίνει το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το Β’ τρίμηνο του 2018 κατά €1,3 δισ., με την Τράπεζα να επιτυγχάνει ήδη τον στόχο του ΕΕΜ για το οικονομικό έτος 2018.

Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (€0,3 δισ.), με το υπόλοιπο να προέρχεται από λογιστικές διαγραφές.

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα.

Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 43% και 30%, αντίστοιχα.

Το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 48 μ.β. από 167 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2018, ενσωματώνοντας ανακτήσεις προβλέψεων σχετιζόμενες με την πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €2 δισ. Εξαιρουμένων των εν λόγω ανακτήσεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώνεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (περίπου στις 110 μ.β.), οδηγώντας την επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε μόλις €2,8 δισ. και αντανακλά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (targeted longer-term refinancing operations – TLTROs) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Με μηδενική εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA) από τα τέλη Νοεμβρίου 2017, ο δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) ανέρχεται σε 117%.

Η απόφαση από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018 για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης (ΒΒΒ-).

Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, παρά τη συνεχιζόμενη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,2% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία και Αλβανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ εξαμήνου 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής μας στην Αλβανία τον Ιούλιο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,4% και σε 13,0%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

Π. Μυλωνάς:  Η οργανική κερδοφορία ισχυροποιείται

«Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018 της ΕΤΕ καταδεικνύουν τη συνεχή βελτίωση του Ισολογισμού και σηματοδοτούν την αντιστροφή των τάσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος. «Πράγματι, μετά την επιστροφή της Τράπεζας σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κατά το A΄ τρίμηνο, η οργανική κερδοφορία συνεχίζει να ισχυροποιείται στο Β΄ τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε €2 δισ. περίπου. Η εν λόγω συναλλαγή ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β. Επιπρόσθετα, η ΕΤΕ σημείωσε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το Β΄ τρίμηνο κατά περίπου €1,3 δισ. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα επιτυγχάνει ήδη το στόχο του ΕΕΜ για το 2018, στοχεύοντας στη διατήρηση του σημαντικού αυτού αποθέματος κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου.

Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ διατηρεί ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας μετά την πλήρη αποδέσμευσή μας από τον ELA το Νοέμβριο του 2017. Η απόφαση της ΕΚΤ για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης έχει μηδενική επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησής μας. Σημειώνουμε ότι, η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs), με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 117% τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τις επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ. από €25 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Τα κέρδη προ προβλέψεων θεωρούμε ότι άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το Β΄ τρίμηνο, με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Ειδικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας μας στο βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι το κόστος πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς και η περαιτέρω περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here