Μόνο το 10% των οφειλών από κόκκινα δάνεια που ανέκτησαν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΑΔΑΔΠ) προέρχεται από τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

  • Το υπόλοιπο 1,5 δισ Ευρώ ανακτήθηκε μέσα από τη διαδικασία της συνεννόησης με τους οφειλέτες και τις τράπεζες.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) είχαν στο τέλος Ιουνίου 2021 συνολικά υπό διαχείριση κόκκινα δάνεια και ανοίγματα ύψους 131 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων, τα οποία διαχειρίζονται για λογαριασμό τραπεζών και funds.

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτει ότι:

  • το 49% του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου ανοιγμάτων αφορά ανοίγματα που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) για λογαριασμό των τραπεζών

έναντι

  • 51% που αφορά διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Τα υπό διαχείριση ανοίγματα είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα (σε ποσοστό 83%) και σε μικρότερο ποσοστό εξυπηρετούμενα (17%).

  • Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ανέρχεται σε 67,2 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των μη λογιστικοποιημένων τόκων, και το 96% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (51%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (29%) και το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (20%).

Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η πλειοψηφία είναι καταγγελμένα ανοίγματα (85%), ενώ υπάρχει ποσοστό 10% με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 5% που αφορά ανοίγματα κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay).

Οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 435 εκατ. ευρώ.

Οι διαγραφές ανοιγμάτων που διενεργήθηκαν με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανέρχονται σε 118 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων κατά το ίδιο διάστημα ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία τέλους Ιουνίου του 2021, το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (58%) και ακολουθούν με ισόποσα ποσοστά ύψους 21% οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας διάρκειας και οι ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης.

Όσον αφορά στη συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των τραπεζών, ανέρχεται σε 63,8 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 20,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μη λογιστικοποιημένους τόκους.

  • Το 70% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (47%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (39%) και το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (14%)

Οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 1,1 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων.

  • Ποσό 75 εκατ. ευρώ αφορά ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων.

Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις σημαντικές συναλλαγές τιτλοποίησης και μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τμήμα του ιδιωτικού χρέους, παρόλο που κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν βρίσκονται πλέον στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικό ποσοστό αυτών είναι υπό τη διαχείριση των ΕΔΑΔΠ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here