της Αλεξάνδρας Πέτσα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4772/2021, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τις πληττόμενες από την πανδημία του Covid-19 επιχειρήσεις, τις προθεσμίες των αξιογράφων, καθώς και ρυθμίσεις για τη μείωση των μισθωμάτων.

Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων του νόμου περιλαμβάνονται:

Α. Ρυθμίσεις για τη μείωση ενοικίου

Με το άρθρο 26 του Ν. 4772/2021, ορίζεται η επέκταση του μέτρου της μείωσης μισθωμάτων για τις επαγγελματικές μισθώσεις, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (βάσει ΚΑΔ). Σε υλοποίηση των ανωτέρω, εκδόθηκε σήμερα η απόφαση Α.1025/2021 (ΦΕΚ Β’ 538/11.02.2021) στην οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις.

Διακρίνονται δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

α. πλήρως απαλλασσόμενες επιχειρήσεις: πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες τελούν σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται ολοκληρωτικά από την καταβολή μισθώματος για τις επαγγελματικές τους μισθώσεις, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις περί μισθώσεων, καθώς και από το ισχύον ποσοστό μείωσης. Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αυτών αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της Υπουργικής Απόφασης.

β. επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση 40%: πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται οικονομικά από την πανδημία, αλλά δεν τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος. Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αυτών αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ της Υπουργικής Απόφασης.

Β. Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων που υφίστανται μείωση ενοικίου ή απαλλαγή από την καταβολή

Ταυτόχρονα, στο άρθρο 27 του ίδιου νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση για τη στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων ή την είσπραξη μειωμένου μισθώματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι:

α. οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μίσθωμα μειωμένο κατά 40% εισπράττουν αποζημίωση ίση με το ήμισυ της μείωσης για όσους μήνες εισπράξουν μειωμένο μίσθωμα, ενώ

β. οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισπράττουν καθόλου μίσθωμα λόγω πλήρους απαλλαγής εισπράττουν αποζημίωση ίση με το 80% του μη εισπραχθέντος μισθώματος για τους αντίστοιχους μήνες.

Σε αμφότερες τις κατηγορίες, το επιστρεφόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Γ. Ρυθμίσεις για τα αξιόγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4772/2021, από τις 25.01.2021 και μέχρι τις 28.02.2021, για τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Παράλληλα, παρατείνονται έως τις 30.04.2021 οι ακόλουθες προθεσμίες για την εξόφληση των αξιογράφων που οφείλονταν από πληττόμενες επιχειρήσεις

  • Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161),
  • Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  • Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η ρύθμιση ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

Τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός 6 εργάσιμων ημερών από τότε που θα συμπεριληφθεί ο ΚΑΔ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης

{Η κυρία Αλεξάνδρα Πέτσα είναι Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «ΣΑΡΔΕΛΑΣ –ΠΕΤΣΑ»}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here