Nέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ για το 2023 και το 2024, αναστολή της αύξησης των επιτοκίων και μέρισμα το 2024 για τα κέρδη του 2023, υποσχέθηκε στους αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

  • Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι αναλυτές και στο επιτοκιακό κόστος που συνεπάγεται για την τράπεζα η στροφή των καταθετών από τις αποταμιευτικές στις προθεσμιακές καταθέσεις. Όπως διευκρινίστηκε, πάντως, προς το παρόν δεν καταγράφεται σημαντική στροφή με τις προθεσμιακές καταθέσεις να αναλογούν στο 17-18% του συνόλου.
  • Για το 2023, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 35%, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να ξεπερνά το 2% από 1,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2022.
  • Όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση, το 2022 παρατηρείται συρρίκνωση των καθαρών πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και καθαρή επέκταση στις πιστώσεις προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, μια τάση που αναμένεται σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς να συνεχιστεί και το τρέχον έτος.

Ο όμιλος της Τρ. Πειραιώς έχει ήδη σχεδιάσει νέα αναδιάρθρωση του λειτουργικού του κόστους με νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς εκτίμησε ότι το ΑΕΠ το 2023 θα τρέξει με ρυθμό 3% με καταλύτες την τουριστική βιομηχανία, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με τον κ. Χρ. Μεγάλου η ελληνική οικονομία θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023.

  • «Στα τέλη του 2023 θα δούμε την κατάσταση, θα λάβουμε τις σχετικές οδηγίες από τους επόπτες και τότε θα αποφασίσουμε για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023», 

 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα στηρίγματα της χρηματοδότησης και σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας το 1,7 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση του 2023 αναμένεται να προέλθει κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρομεσαίες και πολύ λιγότερο από το retail. «Αναμένουμε οι χρηματοδοτήσεις στο retail να είναι σχεδόν μηδενικές», ανέφεραν τα στελέχη της τράπεζας.

Η τράπεζα αναμένεται το 2023 να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του λειτουργικού της κόστους, με αιχμή νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της.

Η τράπεζα δεν αναμένει σημαντικά νέα NPEs για το 2023 καθώς η τάση δείχνει ότι οι δανειολήπτες εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Ωστόσο, η πλέον ευάλωτη κατηγορία είναι τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Το 2023 θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη από την αύξηση των επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε αύξηση 2% στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII).

Για τις επιπτώσεις από την αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων τα στελέχη της διοίκησης εκτίμησαν ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς εντός του 2023 θα σταματήσει η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μεγάλου:

Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής.

Με εμπιστοσύνη στη σταθερά επιτυχημένη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και στις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα τις κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις για το έτος 2023. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: άνω των €0,45 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και νακαινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.

Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023

Η Πειραιώς αναμένει για το 2023:

-Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμενα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των €0,45, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των €0,37 το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022.

-Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

-€1,7δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

-Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

-Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%.

-Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις.

-Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού.

-Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις.