Σε ετήσια γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Galaxy Cosmos Mezz, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, την επιστροφή κεφαλαίου.

Πιο αναλυτικά, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της καλούνται να λάβουν αποφάσεις για μία σειρά θεμάτων, όπως τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,82 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,1636 Ευρώ σε 0,0736 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό θα διατεθεί στους μετόχους δια της επιστροφής μετρητών το οποίο αντιστοιχεί σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, τα θέματα είναι τα εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.
3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5. Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 7.824.704,76 (Επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια τέσσερα Ευρώ και 76 Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,1636 σε Ευρώ 0,0736 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.