Οι πιστώτριες τράπεζες της Creta Farms διευρύνουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, έπειτα από τις συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων που υπεγράφησαν από τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνος Δομαζάκη.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας διευρύνθηκε και διαμορφώθηκε στο 12,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων, ενώ το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA BANK ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, ανήλθε σε ποσοστό 7,93%.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 27/09/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Εμμανουήλ Δομαζάκι, η οποία επιδόθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019 γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 12,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.838.982 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω εκχώρησης 1.834.472 δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε 1.834.472 άυλες μετοχές εκδόσεως ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διαμορφώθηκε από 6,35% σε 12,17% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Creta Farms, γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι περιορίζεται στο 9,98%.

Ειδικότερα:

H Creta Farm, σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 27/09/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Εμμανουήλ Δομαζάκι, η οποία επιδόθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019 γνωστοποιεί ότι: 

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 12,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.838.982 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω εκχώρησης 1.834.472 δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε 1.834.472 άυλες μετοχές εκδόσεως ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

Συνέπεια του ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ διαμορφώθηκε από 6,35% σε 12,17% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αντίστοιχα, η εταιρεία, σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της ALPHA BANK ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία των από 27/09/2019 συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη και επιδόθηκαν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019 γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA BANK ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 7.93% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.501.324 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω των ανωτέρω Συμβάσεων Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here