Την απόφαση να προχωρήσει σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Creta Farm και Γ.Ε. Δημητρίου πήρε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η χορήγηση χρηματοδότησης του διευθύνοντα συμβούλου του Δ.Σ, κ. Κων/νου Δομαζάκη,  ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, -και η επιστολή του στον ορκωτό λογιστή στις 2 Απριλίου -όπως φαίνεται ήταν αρκετή για να κάνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αναστείλει την μετοχή από το Χ.Α.

Στο banks είχαμε αναφερθεί στα περίεργα οικονομικά που εφαρμόζουν στην Creta Farm από την αρχή του χρόνου. Οπωσδήποτε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – προς προστασία της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού- να διενεργηθεί σχετικός ειδικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο διεθνούς φήμης ήταν σωστή. Μολονότι, από την έως σήμερα ελεγκτική εργασία του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, το γεγονός ότι ο ορκωτός λογιστής έθεσε θέμα «έμφασης» ήταν επαρκές για να κάνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ανακοίνωση του Χ.Α για την αναστολή της μετοχής:

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “‘Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”, καθώς η αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και για την διατύπωση σχετικής γνώμης, ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια, δηλώνει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης, και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης, επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Σχετικά με την Creta Farm το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε πως μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.”, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και

β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here