Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Coral, η οποία συνήλθε την 30ή Ιουνίου.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

 

Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:

Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας,
Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης,
Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη και της Ζωής,
Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,
Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης και
Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη και της Ζωής

Αναλυτικά, στην εταιρική ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γ.Σ. αναφέρεται:

H “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 122222201000 (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2020 στις 14.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA 1ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3o: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020 και ορίστηκε η αμοιβή της.

ΘΕΜΑ 4o : Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, νέο Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:

Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας,
Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης,
Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη και της Ζωής,
Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,
Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης και
Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορίστηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας και Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη και της Ζωής.

ΘΕΜΑ 8ο: Ελήφθη απόφαση παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) της Εταιρείας ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,

ΜΕΛΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη και της Ζωής,

ΜΕΛΟΣ- Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης.

Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ο κ. Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here