Σβήνει όλες τις ζημιές και του παρελθόντος με μία κίνηση η Εθνική Τράπεζα και απομειώνει κατά τα 2/3 το μετοχικό της κεφάλαιο χωρίς να μειώσει τον αριθμό των μετοχών, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ξεκινά τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου με νέα ονομαστική αξία από τα 3 ευρώ σε 1 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Εθνική αιφνιδιάζοντας όλους ανακοίνωσε το βράδυ, ότι προχωρά σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,829 δις ευρώ με σκοπό να διαγράψει συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων.

Ο συμψηφισμός των ζημιών θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1 ευρώ από 3 ευρώ στη συνεδρίαση της Δευτέρας, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός των τίτλων της τράπεζας. Η μείωση σύμφωνα με την ανακοίνωση, έρχεται σε υλοποίηση σχετικής απόφασης που είχε ληφθεί στις 30 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2420390/26.10.2021 απόφασή του ενέκρινε, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου (άρθρο 4) του Καταστατικού της Τράπεζας, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια μέρα (26η.10.2021) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή της στις 18.11.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ορίζεται ως η ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €1,00.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας έχει ως εξής:

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (η Τράπεζα), κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2021, κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων (βλ. και την από 30.07.2021 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2021), η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό του Ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ (€1.829.430.306), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται και στα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου θέματος (θέμα 2ο ) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2420390/26.10.2021 απόφασή του ενέκρινε, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου (άρθρο 4) του Καταστατικού της Τράπεζας, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια μέρα (26η .10.2021) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή της στις 18.11.2021. Κατόπιν των ανωτέρω, η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ορίζεται ως η ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €1,00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here