Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ομάδες εργοδοτών επαγγελματιών και συναλλασσομένων με τον φορέα.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων απαλλάσσονται:

• Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο

• Το ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των δήμων κοινοτήτων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διαδημοτικών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το δημόσιο άλλων κρατών οι διεθνείς οργανισμοί καθώς και συγκεκριμένα ιδρύματα

• Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικός αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

• Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

• Οι δικαιούχοι των ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

• Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία ο εκκαθαριστής επιχείρησης , για τις πράξεις της εκκαθάρισης ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.

• Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος.

• Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

• Οι δικαιούχοι επιδότησης επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μόνο για την είσπραξη αυτής.

• Οι διοικητές ή οι πρόεδροι φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν.

• Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης , ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

• Οι εκκαθαριστές που ορίζονται.

• Οι ειδικοί διαχειριστές για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης.

• Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις.

• Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών, για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.

• Ο εκκαθαριστής που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστικό απόφαση δικαστικός ρύθμισης οφειλών του νόμου Κατσέλη, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here