Εγκρίθηκε και επίσημα το deal που έκανε στις 6 Φεβρουαρίου η εταιρεία Mytilineos όσον αφορά στη συμφωνία εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας WATT+VOLT – «Watt and Volt Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας».

Υπενθυμίζουμε ότι το «χρυσό» deal στην αγορά ενέργειας είχε γίνει γνωστό στα μέσα Αυγούστου του 2022. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ.

Ο μεγαλύτερος παίκτης από τους ιδιώτες παρόχους με την εξαγορά της Watt & VOLT αφενός προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Mytilineos -δηλαδή στο χαρτοφυλάκιο της Protergia- τους 200.000 πελάτες της Watt & VOLT, ενώ ενισχύει την παρουσία του μεγάλου ενεργειακού ομίλου και στην ηλεκτροκίνηση με 516 σημεία φόρτισης ανά την επικράτεια.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 757001000 και «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008128501000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Tου Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α ́44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. γ) Του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
ε) Του Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ Α ́ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως ισχύει. στ) Του Π.Δ. 76/2023 (ΦΕΚ Α ́ 129) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».
ζ) Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α ́ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
η) Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την με αριθμό Κ1-884(οικ.)/19-04-2012 (ΦΕΚ Β ́1420) Yπουργική Aπόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων».

3. Την υπ’ αριθμ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2490) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Το από 15-09-2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» τον διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 757001000 και «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8128501000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

5. Την με αριθ. 18.855/11-12-2023 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ TΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 – 21 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ TOYN. 4172/2013.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Εγκρίνεται η Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» τον διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 757001000 και «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8128501000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4172/2013 και την με αριθ. 18.855/11-12-2023 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ