Το Κοινοβούλιο ζητά μια ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών και κατάλληλη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του συνεχιζόμενου διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση.
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε δι’ ανατάσεως της χειρός, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο επιβάλλουν ότι όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, πρέπει να επωφελούνται από ίσες και δωρεάν ευκαιρίες εκπαίδευσης – πράγμα που δεν συμβαίνει σε ολόκληρη την ΕΕ.

«ΣΤΟΠ» στον διαχωρισμό: εκπαίδευση καλού επιπέδου για όλα τα παιδιά Ρομά

Το Κοινοβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό των παιδιών Ρομά σε ειδικά σχολεία, καθώς και στο πλαίσιο των βασικών εκπαιδευτικών συστημάτων», και επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενισχύεται ο αποκλεισμός μέσω τυποποιημένων ψυχολογικών εξετάσεων. Απαιτούνται στρατηγικές εξάλειψης του διαχωρισμού, μέθοδοι μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και εγγυήσεις για πλήρη πρόσβαση σε σχολικές δραστηριότητες. Είναι επίσης αναγκαία η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της διαγενεακής φτώχειας και των μειωμένων ευκαιριών μάθησης στο σπίτι. Οι ευρωβουλευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, στα μαθήματα επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), στην μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων που μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό των κοριτσιών Ρομά από τις σχετικές πολιτικές.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα

Οι διαδικασίες επί παραβάσει (Τσεχία 2014, Σλοβακία 2015 και Ουγγαρία 2016, για ελλιπή εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα), καθώς και η παραπομπή της Σλοβακίας στο Δικαστήριο της ΕΕ το 2023, δεν έχουν διορθώσει τοι πρόβλημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, αρχίζοντας με τη διοχέτευση κονδυλίων της ΕΕ σε πρακτικές που δεν συνεχίζουν ή ενισχύουν τις διακρίσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την κατάσταση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης έως το 2025. Η συστημική αδυναμία καταπολέμησης των διακρίσεων θα πρέπει να καταγράφεται στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου και η μη εφαρμογή σχετικών δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να ενεργοποιεί τον μηχανισμό αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη των συστημικών διακρίσεων. Η συμμετοχή των παιδιών Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την πρόσβασή τους στη στέγαση, σπάζοντας έτσι τον κύκλο της περιθωριοποίησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τους κινδύνους εγκατάλειψης του σχολείου και να παρέχουν παιδαγωγική και συμβουλευτική βοήθεια. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες για τους γονείς είναι επίσης σημαντικές, καθώς η ουσιαστική συμμετοχή τους συμβάλει επίσης στη μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι τα σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά έχουν συχνά ανεπαρκή χωρητικότητα, λειτουργούν σε δύο βάρδιες και βρίσκονται σε χωριστά κτίρια ή κοντέινερ, προσφέροντας μια υποβαθμισμένη και ουσιαστικά διαχωρισμένη ποιότητα εκπαίδευσης. Τα κονδύλια για τη βελτίωση της κατάστασης διατίθενται μέσω διαφόρων εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+,  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.