Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €6.613.027 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι.

Ειδικότερα, η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε στις 5/7/2022 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 27.484.742 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.046.500 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,170% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2021, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €6.613.027.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2021 ως εξής:
Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2021 (ΔΛΠ)
13.209.690
Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων
12.952.688
26.162.378
Διανέμονται ως εξής:
Μέρισμα
6.613.027
Αμοιβές ΔΣ
460.000
Αποτελέσματα εις νέον
19.089.351
26.162.378

Αναφορικά με το μέρισμα που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 18/8/2022. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/8/2022 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24/8/2022, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2021 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους €460.000.

3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2021. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, μη επιφέροντας η Γενική Συνέλευση κάποια ένσταση επί αυτής.

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2022 οι εξής: ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Στέργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 41691) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “GRANT THORTON ΑΕ”. Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €52.900 πλέον ΦΠΑ.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2022, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €460.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2021.

7. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

8. Υπερψηφίσθηκε η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

9. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών με σκοπό, για μεν ποσοστό έως 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, τη διάθεση αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας, βάσει προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 Ν. 4548/2018, για δε ποσοστό έως 4,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, για σκοπούς μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ορίστηκε ως κατώτατο όριο αγοράς η τιμή των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς η τιμή των €11,00 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η χρονική διάρκεια του προγράμματος να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

10. Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος.

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here