Η «Creta Farms», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, δυνάμει της από 26.05.2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας εκδοθείσας και δημοσιευθείσας βάσει του από 26.05.2021 σχετικού Πρακτικού ΔΣ, που είχε συγκληθεί για σήμερα 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μεσημβρινή στο Kρυονέρι Αττικής, στο 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προδικασία της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αυτή πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας WEBEX λόγω της προϊούσας πανδημίας της νόσου COVID 19.

Οι μέτοχοι και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν άπαντες δι’ αντιπροσώπου/ων, ήταν συνολικά 5 εκπροσωπούντες συνολικά 24.043.230 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 76,22 % του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 76,61% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4548/18. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 του Νόμου 4548/2018.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε στις 23 Ιουνίου 2021 τις ακόλουθες αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουσα την καταστατική και νόμιμη απαρτία προς τούτο. ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτάθηκε η επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός τίτλος «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία προτάθηκε να αποδίδεται ως “Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA”

Με πλειοψηφία 23.831.986 ψήφων ΥΠΕΡ, που αντιστοιχούν στο 99,121% των παρισταμένων ψήφων, σε ποσοστό 75,552% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 75,937% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής σύμφωνα με την ανωτέρω Εισήγηση.

Κατά της Εισήγησης ψήφισε ένας μέτοχος με δικαιώματα ψήφου 211.244 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,878% επί των παριστάμενων ψήφων, σε ποσοστό 0,669% επί του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 0,673% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (αποχή = 0).

Συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την αναθεωρημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής: «Άρθρο 1ο 3 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕΒΕ» .

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως “ Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork Breading Company Industrial and Commercial SA Industrial and Commercial SA”.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με πλειοψηφία 23.831.986 ψήφων ΥΠΕΡ, που αντιστοιχούν στο 99,121% των παρισταμένων ψήφων, σε ποσοστό 75,552% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 75,937% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και η μεταφορά της στον Δήμο Ρεθύμνης.

Κατά ψήφισε ένας μέτοχος με δικαιώματα ψήφου 211.244 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,878% επί των παριστάμενων ψήφων, σε ποσοστό 0,669% επί του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 0,673% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (αποχή = 0).

Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τροποποιείται ως κάτωθι, ώστε να ενσωματώνονται οι ανωτέρω αλλαγές. «Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης.

2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρατήρια διάθεσης των προϊόντων της ή άλλα γραφεία, όπως επίσης και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here