Από την Κυρέλα Πέτρου

 

Με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1.238.160 ευρώ, η Creta Farm καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2018, προκειμένου να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης με καταβολή μετρητών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί κατά το ποσό των 866.712 ευρώ, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που θα υποβληθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων της, η τελευταία αύξηση κεφαλαίου με μετρητά πραγματοποιήθηκε το 2000, με την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οπότε και αντλήθηκε ποσό 16,35 εκατ. ευρώ, το οποίο διατέθηκε σε μείωση δανεισμού, ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.

 

Πού θα διατεθούν τα νέα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν για την ενίσχυση και εξυπηρέτηση επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018 και συγκεκριμένα εντός του φθινοπώρου.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας κ.κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης και Εμμανουήλ Δομαζάκης, που ασκούν τη διοίκηση αυτής ως εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δηλώνουν στη σχετική έκθεση, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές τους στο πλαίσιο της προτεινόμενης αύξησης και να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής και (ii) τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

 

Τιμή διάθεσης

Το ακριβές ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και οι λοιποί όροι αυτής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι τότε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Όπως αναφέρθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να ορισθεί σε € 0,60 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι η τιμή έκδοσης, η οποία, ως προτεινόμενη τιμή, είναι σήμερα μικρότερη της χρηματιστηριακής τιμής, δεν αποκλείεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Θα προτείνει, επίσης, στη Γενική Συνέλευση, όπως, σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η αύξηση να ισχύσει μέχρι του ποσού της καλύψεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here