Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «CORALΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 στις 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση του Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Απηλλάγησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξελέγη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και ορίστηκε η αμοιβή της.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε δέκα (10) μέλη.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξελέγη νέο Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας, Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης, Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας, Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας, Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας, Μπαλέζος Σπυρίδων του Παναγιώτη και της Αγγελικής, Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας, Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας, Σκληβανιώτης Αχιλλέας του Βασιλείου και της Μακρίνας και Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας και Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας.

ΘΕΜΑ 9ο: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) της Εταιρείας ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας, ΜΕΛΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας, ΜΕΛΟΣ- Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Σκληβανιώτης Αχιλλέα του Βασιλείου και της Μακρίνας. Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ο κ. Μπαλέζος Σπυρίδων του Παναγιώτη και της Αγγελικής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 29η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Χατζόπουλος Γεώργιοςτου Νικολάου και της Σταματίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Μπαλέζος Σπυρίδων του Παναγιώτη και της Αγγελικής

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Σκληβανιώτης Αχιλλέας του Βασιλείου και της Μακρίνας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here