Πρόγραμμα αποζημιώσεων, επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης, αλλά και σχέδιο μετατάξεων, για υπαλλήλους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης περιλαμβάνει τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Παράλληλα, ξεχωριστή τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων στην επιχείρηση, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται.

Στόχος είναι η μείωση του κόστους μισθοδοσίας της ΕΒΖ στο πλαίσιο του σχεδίου πώλησης της εταιρίας.

Οπως αναφέρει η τροπολογία, με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για όσους εργαζόμενους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός της επόμενης πενταετίας.

Συγκεκριμένα:

1. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία Ε.Β.Ζ. Α.Ε., των οποίων η σύμβαση λύεται με καταγγελία εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, μετά από αίτησή τους στον ΟΑΕΔ. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται επίσης και όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων να απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για τουλάχιστον μία πενταετία (5) πριν από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και να μην έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα.

2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες. Όσοι μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, θα μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έως και τη λήξη της 60μηνης διάρκειάς του.

3. α) Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
β) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Με κ.υ.α. καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας επιδότησης, η διαδικασία χορήγησής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Επίσης, διαφορετική τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται. Η παροχή της δυνατότητας αυτής διασφαλίζει τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρείας, προς το σκοπό, αφενός της διασφάλισης της εξυγίανσης και βιώσιμης λειτουργίας της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα, ο οποίος συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος, αναφέρει σχετικά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here