“Δίκαιο και εύλογο” κρίνεται το αντάλλαγμα που προσφέρεται στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Δωροθέας Κεφαλά για το σύνολο των μετοχών της ΓΕΚΕ (President Hotel) από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Πιο ειδικά, το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €5,75 ανά Μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης εκκινεί από τις 22 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(i) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11.05.2021, ανέρχεται σε €4,7392,

(ii) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11.05.2021,

(iii) ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία “Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων” (στο εξής ο “Αποτιμητής”) ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης (στο εξής η “Έκθεση Αποτίμησης”), για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 48 ημέρες εκ των 119 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €5,63 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η Grant Thornton χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδος της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, (β) Μέθοδος των Πολλαπλασίων Χρηματιστηριακών Δεικτών και (γ) Μέθοδος της Χρηματιστηριακής Αξίας, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 5,63.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

– Υπερβαίνει κατά περίπου 21,33% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €4,7392.

– Υπερβαίνει κατά περίπου 25,55% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €4,58 και

– Υπερβαίνει κατά περίπου 2,13% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της Grant Thornton, η οποία ανέρχοταν σε €5,63.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here