Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της εισαγωγής των Νέων Μετοχών που έχουν προκύψει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με βάση την ενημέρωση που είχε η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί στις 08.11.2023 έναντι προγραμματισμένης εισαγωγής των τίτλων σήμερα, Τρίτη.

Οπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου:

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, κατόπιν της σημερινής ανάκλησης του από 6.11.2023 προσωρινού σημειώματος του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενέκρινε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (ISIN: GRS343313003), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Επίσης, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας  «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (ISIN: GRS343313003), από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, κατόπιν σχετικού αιτήματός της εταιρίας  δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την παραμονή της στην εν λόγω κατηγορία,

Επιπλέον, ενέκρινε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «AVE Α.Ε.» (ISIN:GRS489003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων βασικών μετόχων της εταιρίας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η οποία θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Τέλος, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» από το Μέλος του ΧΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου.