Το κέρδη α’ τριμήνου 2023 του ομίλου BFF Banking Group ανήλθαν σε € 48,4 εκατ.

Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε € 52,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 38,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας την καλύτερη απόδοση στην ιστορία της εταιρείας σε επίπεδο αποτελεσμάτων τριμήνου.

Ο όγκος νέων εργασιών factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής στην Ελλάδα ανήλθε σε € 62 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 43% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ισχυρή ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιο δανεισμού το οποίο ανήλθε σε € 5 δισ. αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό α’ τριμήνου.

Ο όμιλος εμφανίζει επίσης: 

  • Δείκτης δανείων/καταθέσεων στο 75%, με καθαρή θετική εισροή καταθέσεων λιανικής το α’ τρίμηνο του 2023.
  • Βελτιωμένος δείκτης μόχλευσης, με μείωση του συνολικού ενεργητικού και αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε ετήσια βάση.
  • Ισχυρή ποιότητα χαρτοφυλακίου με το δείκτη ΜΕΔ/Σύνολο δανείων, εξαιρουμένων των ιταλικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 0,1%.
  • Ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή θέση: ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17% και ο συνολικός Κεφαλαιακός Δείκτης ανέρχεται σε 22,6%. Το πλεονάζον κεφάλαιο ανήλθε σε € 205 εκατ. έναντι του στόχου 15% που είχε τεθεί για τον Συνολικό Κεφαλαιακό Δείκτη.
  • € 0,28 κέρδη ανά μετοχή έχουν ήδη συγκεντρωθεί κατά το α’ τρίμηνο του 2023 ως μέρος της επικείμενης διανομής μερίσματος που είναι προγραμματισμένη για τον Αύγουστο του 2023 – το αντίστοιχο ποσό το α’ τρίμηνο του 2022 ανερχόταν σε € 0,21 ανά μετοχή
  • Οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας θα παρουσιαστούν στις 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του προγραμματισμένου Investor Day.

BFF Banking Group – Q1 2023 Results