Η Attica Bank ανακοίνωσε πως την Παρασκευή 28/04 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 35.062.731 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ έκαστη που προέκυψαν από την ΑΜΚ. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι:

(α) Κατά τη συνεδρίασή της στις 27.04.2023 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 35.062.731 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 30.12.2022, και

(β) την 28.04.2023 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018)

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €473,3 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €9,6 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 «Reasons for the Share Capital Increase and Use of Proceeds» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου (Securities Note) του από́ 16 Μαρτίου 2023 Ενημερωτικού́ Δελτίου (Prospectus) της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 210-3669000.