Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Μιχαήλ Σακέλλης υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας, καθώς και από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον κ. Μιχαήλ Σακέλλη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που επί μακρά σειρά ετών προσέφερε στην Εταιρία ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης και σε συνέχεια της από 5.9.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, το Δ.Σ. στην από 5.9.2022 συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ηλία Τρίγκα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Ηλίας Τρίγκας διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ ταυτόχρονα το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό του πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρίας. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη λήξη θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω εκλογή θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο. Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά την ίδια συνεδρίαση της 5.9.2022, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε.

Η σύνθεση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,

– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Μαρία Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης, στην από 5.9.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here