Ανθεκτικός παρέμεινε ο όμιλος ElvalHalcor το πρώτο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ιδιαίτερα ο κλάδος αλουμινίου, και εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το δεύτερο τρίμηνο, πέτυχε ελαφριά αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 1% (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,791 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1,96 εκατ. ευρώ το την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το πρώτο εξάμηνο του 2023 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  • Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.155 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 2.817 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο 2022, δηλαδή μείωση 23,6%.
  • Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.050 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.926 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 9,8%,
  •  η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.619 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 3.504 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, δηλαδή μείωση 25,2%.
  • Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 18% και ανήλθαν στα 130,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 159,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος.
  • Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 120,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2023, έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 100,6 εκατ. ευρώ έναντι 206,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2023, έναντι κερδών 47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 26,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2023, αυξημένο κατά 43,3% συγκρινόμενο με τα 18,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 54% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2023, έναντι 121 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,9 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0691 ευρώ ανά μετοχή) από 119,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του πρώτο εξάμηνο 2022 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή).

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από το συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70,0 εκατ. ευρώ από την 31.12.2022 (-163,3 εκατ. ευρώ από το πρώτο εξάμηνο 2022).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής του κλάδου αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Το έτος αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο αλουμινίου της ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώσαμε το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού μας προγράμματος, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητά μας, αλλά και την ευελιξία της παραγωγής.  Η αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε την ανάπτυξη των όγκων που θα επιθυμούσαμε και έχουμε την δυνατότητα, όμως η ευελιξία μας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά καθοριστική στη διατήρηση υψηλών ποσοτήτων, και κυρίως προσαρμοσμένης κερδοφορίας. Η τελευταία μπορεί να μην έφτασε τα εξαιρετικά επίπεδα του προηγούμενου έτους, αλλά ξεπέρασε σαφώς το 2021, δείχνοντας και τη μακροχρόνια ανοδική τάση και προοπτική».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Η κάμψη στη ζήτηση στην αγορά του χαλκού, που ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Παρά τις αρνητικές συνθήκες όμως, ο κλάδος χαλκού της ElvalHalcor πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένης κερδοφορίας, καθώς η συνεπής πολιτική και σταθερότητά μας οδήγησε σε αύξηση των ποσοτήτων και υψηλά κέρδη της θυγατρικής μας Sofia Med, ενώ οι ενέργειες μας για τη συγκράτηση του κόστους και βελτιστοποίηση της παραγωγής στις υπόλοιπες θυγατρικές επέτρεψαν να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες από τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων».