Άνοδο 170% σημείωσαν τα μετά φόρων κέρδη ομίλου της AS Company στις 954.000 ευρώ, παρά την μείωση των πωλήσεων. Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους, των λοιπών εσόδων, το κέρδος από τη διαχείριση χρεογράφων και την περιστολή των δαπανών.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκε στα €7,447 εκατ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα προϊόντα της εταιρείας διατέθηκαν σε περιορισμένα κανάλια διανομής ενώ η εταιρία, χωρίς να διακόψει τη λειτουργία της, συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,172 εκατ. έναντι €0,425 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 175,72%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,954 εκατ. έναντι €0,352 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 170,59%.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, αντισταθμίσθηκε από την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους, την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και το κέρδος από την διαχείριση των χρεογράφων του ομίλου.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του ομίλου ανήλθε σε €17,431 εκατ.

Στις 3.8.2021 η εταιρία προέβη σε καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 8,37 λεπτών ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.6.2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here