Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 9Μ 2022.

Ι. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Εννεάμηνο 2022 

Αποτελέσματα

Δεδομένης της αναμενόμενης ολοκλήρωσης, από την επικείμενη (29.11.2022) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (η «Εταιρεία»),  διαδικασίας διάσπασής της με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες αυτού του κλάδου παρουσιάζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 – «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου ΑΠΕ παρουσιάζονται  και ως μέρος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και διακριτά για τη σωστή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 9Μ 2022: 

 

*Χωρίς αποσβέσεις

Το συγκρίσιμο EBITDA του Εννεαμήνου 2022 δεν περιλαμβάνει την εφάπαξ επιβάρυνση ποσού €9,0 εκατ., λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς” στην Αττική Οδό, ενώ στο Εννεάμηνο 2021 στο συγκρίσιμο EBITDA περιλαμβάνεται προσαρμογή ύψους €26,2 εκατ., σχετιζόμενη με απώλεια διαιτησίας στο Κατάρ, επηρεάζοντας τον κατασκευαστικό τομέα. 

 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 9Μ 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. 

 Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη.

Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Στοιχεία Ισολογισμού.

  • €434 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.09.2022 διαμορφώθηκε σε €2,8 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.).

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.09.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €52 εκατ., μειώθηκαν στα €434 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. 

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του δανεισμού της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,6 εκατ. και καταθέσεις €35 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €608 εκατ. στις 30.09.2022, εκ των οποίων €412 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021.

Χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.09.2022 σε €1.007 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €249 εκατ.).

  • Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €40 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €39,7 εκατ. εκ των οποίων τα €(3,9) εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εισροών ύψους €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

  • €321 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €412 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 έναντι €363 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα  κατά €49 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €321 εκατ. την 30.09.2022 έναντι €286 εκατ. την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €35 εκατ.

II. Επίδοση ανά Κλάδο δραστηριότητας στο Εννεάμηνο 2022. 

Κατωτέρω παρατίθενται τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ανά κλάδο Δραστηριότητας  για το Εννεάμηνο 2022: 

Πωλήσεις € εκατ. 9Μ’21 9Μ’22 Δ Q3’21 LTM Q3’22 LTM Δ
Κατασκευή   317,4 380,2 20%   442,0 525,6 19%
Παραχωρήσεις   166,1 197,5 19%   216,5 264,7 22%
Περιβάλλον   83,6 88,1 5%   110,2 119,7 9%
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων   4,7 6,5 39% 6,4 9,4 47%
Λοιπά   0,4 0,3 (13%)   0,5 0,5 (10%)
Απαλοιφές   (6,4) (9,5) (49%)   (10,5) (12,5) (19%)
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες   565,8 663,2 17%   765,1 907,3 19%
Διακοπείσες Δραστηριότητες/ ΑΠΕ   71,9 75,4 5%   97,8 109,1 12%
Σύνολο 637,7 738,6 16%   862,9 1.016,4 18%
 EBITDA € εκατ.   9Μ’21 9Μ’22  Δ   Q3’21 LTM Q3’22 LTM  Δ
Κατασκευή   (70,1) (0,1) >100%   (183,2) (5,4) 97%
Κατασκευή Συγκρίσιμα (43,9) (0,1) >100% (157,0) (5,4) 97%
Παραχωρήσεις   106,8 109,9 3%   129,7 145,8 12%
Παραχωρήσεις Συγκρίσιμα 106,8 118,9 11% 129,7 154,8 19%
Περιβάλλον   15,4 11,3 (27%)   10,1 12,6 24%
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων   2,6 3,7 38%   3,9 7,2 86%
Λοιπά   (6,7) (8,9) (34%)   (10,3) (12,0) (17%)
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 48,1 115,9 >100% (49,7) 148,2 >100%
Διακοπείσες Δραστηριότητες/ ΑΠΕ   56,9 60,0 6%   75,9 87,5 15%
Σύνολο   105,0 175,9 67%   26,2 235,7 >100%
Σύνολο Ομίλου Συγκρίσιμα   131,2 184,9 41%   52,4 244,7 >100%
EBITDA Margin %   16% 24%     3% 23%  
Συγκρίσιμα EBITDA Margin %   21% 25%     6% 24%  

Στις δημοσιευθείσες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για την περίοδο 01.01.-30.09.2022, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο http://ellaktor.com, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://ellaktor,com/finances/oikonomikes-katastaseis-omiloy-thygatrikon-thygatrikes-me-edra-ellada/ περιλαμβάνονται αναλυτικά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επίσης, μεταξύ άλλων, και πληροφορίες σχετικά με:

  • Δείκτες ESMA
  • Επιπτώσεις της εξάπλωσης COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα βασικά μεγέθη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.