Ανακοινώθηκαν οι  τέσσερις νέες Δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027, στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και όμορων Δήμων (Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Οι δυο δράσεις αφορούν ενισχύσεις σε Μεγάλες Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες και Νέες) και οι άλλες δυο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες και Νέες). 

Οι υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης θα διαρκέσουν από 15/03/2024 έως 15/05/2024 και το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και 75% ανάλογα με το είδος επιδότησης και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Για τις Μεγάλες Υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμανθεί από 5.000.000€ έως 40.000.000€.

Αντίστοιχα για τις Μικρομεσαίες Υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμανθεί από 500.000€ έως 12.000.000€.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται 

  • από 50% έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ, 
  • από 45% έως 65% για τις Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41
  • 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και 
  • 50% για τις Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά ενίσχυσης που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της δημόσια δαπάνης, και μπορεί να καλύπτεται με ίδιους πόρους ή/και εξωτερική χρηματοδότηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΜΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται ενδεικτικά οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τα ανώτατα/κατώτατα όρια των επιλέξιμων υποκατηγοριών επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή/και ως ποσό σε Ευρώ.

Κατηγορία Δαπάνης κωδ. ΟΠΣΚΕ Υποκατηγορία Δαπάνης Μέγιστο ή κατώτατο επιλέξιμο % επί του Επιχορηγούμενου Π/Ύ ή/και μέγιστο επιλέξιμο ποσό.
1. Δαπάνες προσωπικού 01.17 Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού 60000 € και έως 15.000 € ανά ΕΜΕ (Άρθρο 33 ΓΑΚ)
2. Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων 02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός τουλάχιστον 30% 

(Άρθρο 14 ΓΑΚ)

02.09 Μεταφορικά Μέσα έως 10% και έως 200 000 € και έως 50.000 € ανά μεταφορικό μέσο 

(Άρθρο 14 ΓΑΚ)

02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)  25% και μέχρι 300.000 € (Άρθρο 41 ΓΑΚ)
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% και μέχρι 150.000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.  έως 5% και μέχρι 60.000  € και έως 6.000 € ανά πρότυπο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα  έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα 

(Άρθρο 14 ΓΑΚ) 

04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 19 ΓΑΚ)
04.26 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 10% και μέχρι 150.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.30 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 5% και μέχρι 200 000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης ταυ επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 50.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
6. Δαπάνες Λογισμικού 06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 15% και μέχρι 400.000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ
03 Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο Άρθρο 14 ΓΑΚ
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 45% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02 Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων Άρθρο 14 ΓΑΚ για τις 02.06., 02.19, 02.20 & 02.24

Άρθρο 41 ΓΑΚ για την 02.23

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Τουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 2% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 50.000€/μεταφορικό μέσο
06 Δαπάνες Λογισμικού Άρθρο 14 ΓΑΚ
06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού Έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Άρθρο 14 ΓΑΚ
04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. Έως 1% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 6.000€/πιστοποιητικό
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
08 Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Άρθρο 14 ΓΑΚ
08.02 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ
01 Δαπάνες προσωπικού Άρθρο 33 ΓΑΚ
01.17 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία Έως 5 ΕΜΕ & έως 15.000€/ΕΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Δράσεις εστιάζουν σε ευρύ πεδίο οικονομικών τομέων δραστηριότητας και βαρύτητα δίνεται σε τομείς με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Στα αντίστοιχα παραρτήματα των Αναλυτικών Προσκλήσεων προσδιορίζονται αναλυτικά οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦ.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων των αντίστοιχων προσκλήσεων καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναλύονται στα σχετικά παραρτήματα –  «Κριτήρια αξιολόγησης».

Επιμέλεια άρθρου: Noisis Α.Ε.

www.noisis.gr

Δείτε εδώ αναλυτικά τις προδιαγραφές και λεπτομέρειες κάθε μιας από τις τέσσερις Δράσεις:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ