Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαστικά Κρήτης, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 12 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

Ακολούθως διεξήχθη ψηφοφορία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε με ψήφους 24.415.967, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

“……Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας”.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2020 εκλέχθηκαν εξάλλου ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, οι Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών του μελών ως εξής:

1)Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

2)Κατίνα – Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος),

3)Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

4)Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

5)Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος ( μη εκτελεστικό)

6)Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)

7)Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)

8)Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)

9)Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)

10)Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

11)Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

12)Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

13)Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Μετά την έγκριση από την Συνέλευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 16ης Οκτωβρίου, για την προσωρινή αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη του Γεωργίου και Δημήτριου Αρμάου του Αλεξάνδρου από τους Νικόλαο Μυρτάκη και Μιχαήλ Περάκη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020 εξέλεξε και όρισε αυτούς ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση με θέμα τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και να έχει ανάλογη του αξιώματος επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών και ότι υπεβλήθη υποψηφιότητα για την θέση αυτή από τον κ. Νικόλαο Μυρτάκη, ο οποίος πληροί τα παραπάνω κριτήρια, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Μικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Οκ. Μυρτάκης αποδέχτηκε τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση έληξε μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Πλαστικά Κρήτης, επενδύσεις 83 εκατ. από ίδιες πηγές. Και η συμβουλή μας…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ