Στα €0,96 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ALPHA TRUSTγια την χρήση 2018 έναντι κερδών €1,83 εκατ. της περσινής χρήσης, με τον κύκλο εργασιών να σημειώνει επίσης μείωση κατά 14,3%, στα €6,52 εκ. έναντι €7,61 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €1,39 εκατ. έναντι €2,51 εκατ. της περσινής χρήσης.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το 2018 σε σχέση με την περσινή χρήση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ήταν η ακόλουθη:

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε €4,98 εκατ. έναντι €5,65 εκατ. της περσινής χρήσης (μείωση 11,8%).

Το Ενεργητικό ανήλθε σε €8,37 εκατ. έναντι €10,73 εκατ. της περσινής χρήσης (μείωση 22,0%)

Οι βασικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής:

– Μικτό Περιθώριο κέρδους 60,7%
– Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 14,8%
– Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 19,3%
– Απόδοση Ενεργητικού 11,5%
– Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,343 έναντι €2,372 της περσινής χρήσης.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην Έκθεσή του: “Το 2018 υπήρξε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα μεγέθη της εταιρίας. Πάρα ταύτα, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, τα κεφάλαια υπό διαχείριση παρέμειναν σταθερά, ενώ τα μερίδια αγοράς συνέχισαν την αυξητική τους πορεία”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει διανομή μερίσματος που θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here